upjers Home Eindgebruiker overeenkomst

upjers logo black

Leest u alstublieft deze eindgebruiker overeenkomst opmerkzaam door. Dit is een bindend contract tussen U en de upjers GmbH. Als u de eindgebruiker overeenkomst accepteert en de sofware download, bent u verplicht om te voldoen aan de volgende bepalingen.

§ 1 Contract

Het onderwerp van het contract is het kosteloze gebruik van het computerprogramma upjers Home (hierna genoemd: "Software").

§ 2 Rechtenverlening

 1. upjers verleent de eindgebruiker, voor de looptijd van het contract, toestemming om de software op een specifieke computer te installeren en te gebruiken.

 2. De eindgebruiker mag de software niet aan derden geven, uitlenen of onderverhuren. Ook mag de eindgebruiker,of een derde niets veranderen.

 3. De eindgebruiker is niet bevoegd om de bestaande beveiligingen van het programma te verwijderen of te omzeilen om het ongeoorloofd te gebruiken, behalve indien nodig om een ​​probleemloos gebruik van het programma te bereiken.

§ 3 Looptijd

 1. De overdracht van de software vindt voor onbepaalde tijd plaats.

 2. De partijen hebben het recht de overeenkomst ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

 3. Het recht op beëindiging vanwege goede gronden blijft bestaan.

 4. Met het beëindigen van het contract verdwijnt ook het ingebouwde gebruiksrecht. De eindgebruiker heeft dan de plicht de software direct van zijn computer te verwijderen.

§ 4 Garantie

 1. upjers zal de software in een, voor het contractueel gebruik geschikte toestand, houden en, indien nodig, bijwerken met updates.

 2. Bij het vasstellen van een gebrek moet men rekening houden met het feit dat software technisch nooit volledig foutenvrij kan zijn.

 3. upjers erkent geen aansprakelijkheid voor gebreken die al bij het sluiten van het contract aanwezig waren,

 4. Daarnaast zijn aanspraken uitgesloten, die op fouten berusten, die aan invloeden van buitenaf (bv overmacht) te wijten zijn en die niet de verantwoordelijkheid zijn van upjers of worden veroorzaakt door bedieningsfouten, die aan de eindgebruiker kunnen worden toegeschreven, of wijzigingen of bewerkingen van de software die niet door upjers zijn uitgevoerd of die hieraan niet kunnen worden toegeschreven.

 5. Mocht de eindgebruiker fouten in de software bemerken, dient hij onverwijld in contact te treden met upjers, via support@upjers.com, om dit mee te delen.

§ 5 Aansprakelijkheid

 1. upjers is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid

 2. In elk ander geval van lichte nalatigheid is upjers alleen aansprakelijk voor schendingen van de hoofdovereenkomst, zonder welke het contract niet tot stand had kunnen komen en waar de contractpartner redelijkerwijs op moet kunnen vertrouwen, als ook schade aan leven, ledematen en gezondheid..

 3. In gevallen van lichte nalatigheid, is de verantwoordelijkheid gelimiteerd tot schade die redelijkerwijs voorzien kon worden, tenzij het schade aan leven, ledematen of gezondheid betreft.

 4. Een aansprakelijkheidstelling gebaseerd op lichte nalatigheid van de taken van het hoofdcontract, verjaren een jaar na het begin van de wettelijke termijn voor tenuitvoerlegging, tenzij het schade aan het leven, ledematen of gezondheid betreft.

 5. upjers is de normale branche zorgvuldigheid verplicht. Bij vasstelling van aansprakelijkheid van upjers, moet men rekening houden met het feit dat software technisch nooit volledig foutenvrij kan zijn.

 6. upjers is niet verantwoordelijk voor het verlies van data en/of programma’s, indien de schade werd veroorzaakt door het niet uitvoeren van een tijdige backup, door de eindgebruiker, waardoor men zich ervan verzekerd dat de verloren gegane data , door vergelijkbare data vervangen kan worden.

 7. De voornoemde regelingen gelden ook ten gunste van de hulpprogramma’s van upjers.

§ 6 Verandering voorbehoud

upjers behoudt zich het recht voor, de eindgebruikers overeenkomst in de toekomst , indien nodig, te veranderen of aan te passen (bv bij veranderingen in de wet) zolang de gebruiker hierdoor niet onredelijk benadeelt wordt. Veranderingen worden de gebruiker tijdig, schriftelijk, meegedeeld. De gebruiker heeft het recht,binnen een maand na kennisgeving, bezwaar maken. Dit moet ook schriftelijk gebeuren (brief of email). Maakt de eindgebruiker niet binnen een maand bezwaar of gebruikt hij de software verder, worden de veranderde gebruikersvoorwaarden geldig.

Maakt de gebruiker binnen de tijd bezwaar, hebben beide partijen het recht om het contract te ontbinden.

§ 7 Eindvoorwaarden

 1. Mochten er enkele voorwaarden van dit contract helemaal of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden intact..

 2. Er zijn geen afwijkende voorwaarden aanwezig bij dit contract. Aanpassingen en veranderingen moeten schriftelijk worden gedaan. Van deze formele eis kan alleen schriftelijk worden afgezien.

 3. Het Recht van de Bondsrepubliek Duitsland geldt als leidend in dit contract, behoudens voorwaarden die in conflict zijn met de hier geldende wetten over bepalingen ter bescherming van de consument die niet zullen worden aangetast.

 4. Enige plaats voor alle geschillen uit of in verband met dit contract is het hoofdkantoor van upjers, indien de eindgebruiker zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats na de sluiting van het contract of buiten de Bondsrepubliek Duitsland zou hebben, of hun woonplaats onbekend is op het moment dat een claim wordt ingediend.

Laatste aanpassing: 28.03.2017

upjers GmbH
Waarnemend CEO: Klaus Schmitt
Adres: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Deutschland

E-Mail: agb@upjers.com
Tel: +49 (0)951/5109080 (kein Support)
Fax: +49 (0)951/510908102 (kein Support)

Register rechtbank: Amtsgericht Bamberg
Registernummer: HRB 5558

USt-IdNr.: DE275673923